TSKB, çalışanlarına sağladığı toplam faydayı, teşvik edici insan kaynağı politikalarının ışığında yapılandırdığı maaş ve ödüllendirme sistemleri ile değerlendirmekte ve desteklemektedir.

TSKB ÜCRETLENDİRME VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

TSKB, çalışanlarına sağladığı toplam faydayı, teşvik edici insan kaynağı politikalarının ışığında yapılandırdığı maaş ve ödüllendirme sistemleri ile değerlendirmekte ve desteklemektedir. Banka, bu kapsamda rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uygulamaya odaklıdır.

Konusunda uzman danışmanlar tarafından düzenli yapılan piyasa araştırması sonuçları bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınmaktadır.

Ücret artışlarında,

 • çalışanların performansı,
 • kendilerini geliştirme çabaları,
 • sektör ortalamaları,
 • enflasyon oranı

değerlendirilmektedir.

TSKB ücretlendirme paketi maaş, yılda 4 ikramiye ve Banka kâr payından çalışanlara ödenen temettüden oluşmaktadır. Performans Yönetim Sistemi sonuçlarına göre üstün başarı gösteren personele prim ödemesi yapılmaktadır. Raporlama döneminde, TSKB’de bankacılık faaliyetlerinde çalışan personelin %100’ü için düzenli şekilde performans ve kariyer gelişimi değerlendirmesi yapılmıştır.

TSKB, personel işe alımlarında ve takip eden işveren-çalışan ilişkisi boyunca maaş belirleme sürecinde,

 • benzer kıdem ve unvan ile
 • departman içi dengeleri,
 • dönemsel performans değerlendirmesi sonuçlarını

değerlendirerek ücretleri belirlemektedir. TSKB’de ücret seviyeleri açısından cinsiyete dayalı bir yaklaşım söz konusu olmadığından kadın ve erkek çalışanların ücretlerinin birbirine oranı ücret politika eğrisinin tespitinde önem arz etmemektedir.

Banka çalışanları, yasal emeklilik dışında TSKB Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı’na üye olarak ikinci bir emeklilik hakkına ve anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olma imkânına sahiptir.

Tanımlanmış fayda planı yükümlülüklerine katkı
TSKB’nin kanuni (SGK) ve munzam vakıflarına yapılan ödemelerin işçi ve işveren paylarının toplamı aşağıdaki tablolardaki gibidir. Oranlar açısından bakılacak olursa, belirlenen yasal limitler dahilinde kanuni vakıf için yapılan personel kesintisi %14’tür ve ayrıca %1 oranında işsizlik sigortası primi kesilmektedir. İşveren tarafında %19,5 işveren payı ile %2 işsizlik sigorta primi ödemesi mevcuttur. Munzam vakıf için personel kesintisi brüt ücret üzerinden %9 ile %11 arasında değişkenlik gösterirken işveren payı %12 olarak gerçekleşmektedir.

 TL

2009 / 2. yarıyıl

2010

İşçi ve İşveren Primleri

4.240.928,04

9.826.897,59

İşsizlik Sigortası

203.171,95

477.744,69

Yönetici ücretlendirmesi
TSKB, yönetici ücretlendirmesini piyasa verileri ve bireysel performansın bir fonksiyonu olarak değerlendirmektedir. Yönetici ücretlendirme paketinin her bir unsuru, yılık bazda incelenen piyasa ortalamalarının ve TSKB ölçeğindeki banka ve finans kurumlarının yönetici ücretlendirmesinde izledikleri politikalar dikkate alınarak belirlenmektedir. Özellikle üst yönetim kademesindeki ücretlendirme için, hizmet satın alınan bağımsız danışman şirket piyasa verilerinin analizini gerçekleştirmekte ve veri sağlamaktadır.

TSKB’nin ücretlendirme politikası, yöneticileri Banka’nın uzun vadede performansına artan oranda katkı sağlayacak aksiyonlar almaları ve yıllık bazda iyi sonuçlar elde etmeleri yönünde motive edecek bir yapıda şekillendirilmiştir. TSKB’de performansa dayalı ücretlendirmeye büyük önem verilmektedir. Performansa dayalı ücretlendirme politikası, ortalamanın üzerinde bir maaş fırsatı anlamına gelmektedir.

Yöneticilerin kıdemleri yükseldikçe ve sorumlulukları arttıkça, performansa dayalı ücretleri de artmaktadır. Dahası, yöneticilerin kurumsal performans kapsamındaki rol ve sorumlulukları artığı ölçüde, ücretlendirme beklentileri hissedarların temettü beklentilerine paralel olmaktadır.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları