Genel Müdür’ün Değerlendirmesi

TSKB’nin değerli paydaşları,

TSKB’nin kurumsal tarihi, sürdürülebilir büyümenin en etkileyici örneklerinden biridir. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, kısacası tüm paydaşlarımıza adanmışlığımızla desteklenen bir büyüme...

Geçmişimiz, aynı zamanda, Türkiye için değer üreten, istihdam sağlayan, ekonomik kalkınmayı çok yönlü destekleyen bir süreci de işaret etmektedir.

TSKB, 2010 yılında hizmetteki 60 yılını gururla kutlamıştır. Uzun ve başarılarla dolu geçmişimizle övünç duyduğumuz bu noktada, irdelememiz ve cevap aramamız gereken en önemli husus, sürdürülebilir kurumsal başarımızın uzun vadede devamı için ihtiyaç duyacağımız unsurlara ne oranda sahip olduğumuz konusudur. Kurumsal sürdürülebilirlik, uzun vadede başarılı olmak konusunda özgüvene ve güce sahip olmayı ifade eder. TSKB, özgüvene ve güce sahip bir hizmet sağlayıcıdır ve geleceğe odaklıdır. Bu özgüvenimizi oluşturan unsurlar ise mali gücümüz başta olmak üzere, insan kaynağımız, yönetim yetkinliklerimiz ve TSKB farkını inşa ettiğimiz sürdürülebilir bankacılık stratejimizdir.

TSKB, bugün ulaştığı kurumsal bilinç, kapasite ve sürdürülebilir bankacılık seviyesi ile sadece Türkiye’de değil bölgesinde ve dünyada örnek bir bankadır.

TSKB mali açıdan son derece güçlü bir yapıya sahiptir ve tarihi boyunca karşılaştığı her türlü olumsuz piyasa konjonktürünü başarıyla yöneterek müşterilerine aralıksız hizmet sunmuştur. Keza, son küresel krizden hemen sonra kaydettiğimiz güçlü performans, mali açıdan sürdürülebilirliğimizin en önemli ve en güncel göstergelerinden biri olmuştur.

İnsan kaynağımız, kurumsal sürdürülebilirliğimizin bir diğer önemli yapı taşıdır. Sürdürülebilir bankacılık felsefemizi gönülden paylaşan, işinin günlük icrasında performansımıza katkı ve müşterimize hizmet için özveri ile çalışan insanlarımız, TSKB’nin uzun vadeli başarısının neferleridir.

Stratejimiz doğrudur ve uzun vadeli başarıya giden yolda bizlere gerekli itici gücü üretmeye devam edecektir. Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarının sürdürülebilir bankacılıkta olduğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Diğer taraftan, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da sürdürülebilir geleceğinde sorumluluk sahibi olduğumuzu ve buna uygun adımlar atmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz.

İklim değişikliği ve farklı boyutlardaki çevre sorunları insanlığın geleceğini tehdit eden en önemli konular olarak karşımıza çıkmaktadır. TSKB, bu konuları 1980’li yıllardan itibaren iş süreçlerine uygulamıştır.

TSKB, bugün ulaştığı kurumsal bilinç, kapasite ve sürdürülebilir bankacılık seviyesi ile sadece Türkiye’de değil bölgesinde ve dünyada örnek bir bankadır.

Bankamız, küresel iklim değişikliğini önlenmeye ve çevre sorunlarının çözmeye yönelik çabalara katkısının büyük bir kısmını ürün gamının temelini de oluşturan kredilendirme faaliyetleri kapsamında ortaya koymaktadır. Çevrenin korunmasını sağlayacak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltacak yatırım projelerine odaklanan ve finansman desteği sağlayan TSKB, bu süreci en ileri değerlendirme, yönetim ve izleme metodolojileri ile gerçekleştirmektedir.
TSKB, sürdürülebilir kalkınmaya destek misyonunu, enerji başta olmak üzere farklı sektörlerden müşterilerine kaynak sağlamanın yanında danışmanlık ve finansal aracılık hizmetlerini de sunarak yerine getirmektedir. Bankamız, yenilenebilir enerji sektöründeki lider hizmet sağlayıcısı konumunu pekiştirdikten hemen sonra, sürdürülebilir bankacılık stratejisi kapsamında 2009 yılında enerji verimliliği projelerinin finansmanını da ürün ve hizmet gamına eklemiştir.

Enerji verimliliği konusundaki hizmet kapasitesini hızla geliştiren TSKB, 2009 yılında 3, 2010 yılında ise 14 olmak üzere toplam 17 projeye kaynak aktarmış bulunmaktadır. Bankamız, Türkiye sanayisinin enerji yoğunluğunu düşürmesine katkı sağlayan ve sanayi kaynaklı karbon emisyonunu azaltan enerji verimliliği projelerine, uluslararası iş ortaklarıyla iş birliği içinde kaynak aktarmayı sürdürecektir.

Hızla gelişmekte olan ülkemiz açısından düşük karbon ekonomisine geçiş, fevkalade kritik bir süreç olarak bizleri beklemektedir. TSKB; bu süreçte Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik gelişmesine katkı hedefini paylaşan müşterilerle çalışmaya odaklıdır.

Bankamız, dün olduğu gibi yarınlarda da müşterileriyle sıkı bir iş birliği içinde çalışarak, toplam çıktıyı en üst seviyeye çıkarmaya ve bu suretle ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaya kararlıdır. Bankamız aynı süreçte mevzuat, çevre ve sosyal boyutlardaki risklerin en iyi şekilde yönetilmesinin yanında topluma artan oranda değer yaratılmasını da gözetmeye ve teşvik etmeye devam edecektir.

Yaşanabilir bir dünyanın, çevre ve iklim değişikliği konusunda atılacak sorumlu adımlar ve inisiyatiflerle mümkün olduğuna inanıyoruz.

TSKB’nin değerli paydaşları,

Sizinle paylaştığımız bu rapor, Bankamızca uluslararası kabul görmüş standartlarda yayınlanan 2. çalışmadır. Rapor, GRI tarafından 2011 yılının hemen başında yayınlanan yeni raporlama kılavuzuna ve B seviyesine göre hazırlamıştır. Bu çalışma, her iki açıdan da sektörümüzde yeni bir ilki işaret etmektedir.

TSKB bu çalışmayla, paydaşları ile olan etkileşimli iletişiminin sonuçlarını da en şeffaf şekilde sizlere sunmuştur. Raporun “diyalog” başlıklı bölümünde, paydaş analizinden elde ettiğimiz bulgulara ayrıntılı olarak yer verilmiş, paydaşlarımızın talep, beklenti ve eleştirilerine cevaben Bankamızın yaklaşımı ve geleceğe dair aksiyon planları paylaşılmaktadır.

Paydaş analizi, TSKB’nin bugün bulunduğu noktayı tespit etmek ve uzun vadeli yolculuğumuzun yol haritasını çizmek adına bize değerli bulgular sunmuştur. Bu vesileyle çalışmaya katılmayı kabul eden ve değerli görüşlerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunmak isterim.

Kurumsal hedeflerimizden biri, hizmet sürecimizden ve profesyonelliğimizden son derece mutlu olduğunu ifade eden müşterilerimizin, APEX iş ortaklarımızın ve uluslararası paydaşlarımızın memnuniyetini orta ve uzun vadede daha da pekiştirmektir. Aynı öncelikteki bir diğer hedefimiz ise toplumda çok önemli bir işleve sahip olduklarına inandığımız ve yer yer çalışmalarımıza eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan STK’larla olan diyaloğumuzu geliştirmektir. Bu, bize onları çok daha yakından dinlemek ve değerli görüşlerini hizmet süreçlerimize entegre etmek imkânı tanıyacaktır.

Bankacılık dahil her türlü işin başarısı, paydaşlarla açık ve net iletişime dayalıdır. Açık ve net iletişim güven müessesesinin temellerini teşkil etmekte; tüm tarafların menfaatinin adil bir biçimde dengelendiği uzun vadeli ve güçlü ilişkiler bu temeller üzerinde yükselmektedir. Açık olmak anlayışı ve karşındakini dinlemeyi; net olmak ise düşündüğünü açıkça ifade etmeyi gerektirir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu iki unsur TSKB’nin her türlü paydaş ilişkisinin temel taşlarını oluşturmaktadır.

TSKB’nin değerli paydaşları,

TSKB, 2010 yılında da, Financial Times - IFC ortaklığında düzenlenen Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri kapsamında, Gelişmekte Olan Ülkeler kategorisinde Doğu Avrupa’da “Yılın Sürdürülebilir Bankacılık” ödülüne değer görülmüştür.

Son üç yıldır Türkiye’ye ve sektörümüze kazandırdığımız bu ödül, TSKB’nin ulaşmış bulunduğu mertebeyi simgelemesi adına çok değerlidir. Ödül, aynı zamanda, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da sürdürülebilir geleceğinde sorumluluk sahibi olduğumuza da somut şekilde ortaya koymaktadır.

Yaşanabilir bir dünyanın, çevre ve iklim değişikliği konusunda atılacak sorumlu adımlar ve inisiyatiflerle mümkün olduğuna inanıyoruz. TSKB, önümüzdeki yıllarda bu alandaki başarılarını küresel ölçekte taçlandırmayı; çevreye ve sürdürülebilirliğe olan sistemli ve ciddi yaklaşımının bir sembolü olarak değerlendirdiği “Yılın Sürdürülebilir Bankacılık” ödülünü, çıtayı daha yukarıya taşıyarak ülkemize getirmeye odaklanacaktır.

TSKB’nin ana hedefi, hızla değişen bir dünyada örnek ve öncü banka rolünü yeni projelerle geleceğe taşımak ve tüm paydaşları için katma değer üretmeyi sürdürmektir.

Tehlike çanları çalarken üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.

Raporumuzu yayına hazırladığımız sıralarda, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından açıklanan güncel veriler, 2010 yılında global sera gazı salımının rekor seviyeye ulaştığını göstermektedir. 2008 yılının 29,3 gigatonluk salımını takiben, 2009’da küresel krizin de etkisiyle sera gazı salımında düşüş yaşanmış; 2010’un rakamlarına göre ise toplam sera gazı salımı 30,6 gigatona yükselerek kayıt altındaki tüm zamanların en yüksek değerine ulaşılmıştır.

Bu olumsuz gelişmenin en önemli tetikleyicisi fosil yakıt kullanımındaki artış olurken, konunun uzmanları dünya ortalama sıcaklığındaki artışın 2 santigrat derece ile sınırlandırılmasını öngören uluslararası hedefe ulaşılmasının giderek zorlaştığını ifade etmektedirler.

Önümüzdeki dönem biz ekonomik aktörler için olduğu kadar bireyler için de zorluklar arz etmeye devam edecektir. Hızla artan dünya nüfusu, kirlenen bir çevre ve kıt kaynaklar hepimizi yeni denge arayışlarına yönlendirecektir.

TSKB’nin ana hedefi, hızla değişen bir dünyada örnek ve öncü banka rolünü yeni projelerle geleceğe taşımak ve tüm paydaşları için katma değer üretmeyi sürdürmektir. TSKB, dünyanın ve insanlığın karşı karşıya olduğu tehlikenin farkındadır ve gereğini yapmak konusunda kararlı adımlar atmaktadır.

TSKB, iklim değişikliği-sürdürülebilir kalkınma ve düşük karbon ekonomisine geçiş konularını bütün süreçlerine entegre etmiş bir bankadır. Bu özelliği, TSKB’nin rekabet eşiğini sektörden çok farklı bir noktada dengelemekte ve hizmet gücünü pekiştirmektedir.

Paydaşlarımızın kesintisiz desteği bizi uzun vadede başarıya taşıyacak; özgüvenimizi ve gücümüzü en doğru ve en üretken şekilde kullanmamızı sağlayacaktır.

Sürdürülebilir bankacılık felsefemize katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

 

Fevzi Onat
Genel Müdür

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları