TSKB İÇİN PAYDAŞ KATILIMI

TSKB için paydaş katılımı, paydaşların Banka açısından son derece önemli olan varlıklarının kabulü ve onlarla proaktif bir iletişimin sürdürülmesini öngörmektedir. TSKB’nin ana hedeflerinden birisi, tüm paydaşlarıyla açık, dürüst ve samimi bir diyalog içerisinde olmaktır.

Paydaşlarımızla kurduğumuz diyalog, beklenti ve hassasiyetlerini anlamamıza ve/veya gerekli olan noktalarda strateji ve politikalarımızı gözden geçirmemize olanak sunmaktadır.
Olağan kanallardan sürdürülen paydaş diyalogu kapsamında elde edilen geri bildirimler, TSKB’nin kurumsal strateji önceliklerinin belirlemesine ve iş politikalarının geliştirilmesine çok değerli katkılar sağlamaktadır. Paydaşları ile olan ilişkileri, TSKB’nin dışarıdan nasıl algılanıldığı, marka bilinirliği ve farkındalık gibi konularda da çok değerli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır.

TSKB, paydaşlarını faaliyetleri kapsamında karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde olduğu bireyler ve gruplar olarak tanımlamaktadır.

TSKB’nin ana faaliyet alanlarında

 • gerek hizmet sağladığı müşterileri gerekse bu hizmeti sağlarken destek aldığı kurumlar ve kişiler,
 • düzenleyici kurum ve kuruluşlar,
 • faaliyetlerini denetleyenler,
 • TSKB’ye hizmet verenler,
 • çalışanları
 • ve bu ekosistem içinde TSKB’nin faaliyetlerinden direkt ya da endirekt etkilenen tüm kesimleri (STK’ları ve medya gibi) doğal paydaş olarak kabul edilmektedir.


Banka’nın gerek hizmetlerini gerekse sürdürülebilir bankacılık alanındaki eforunu paydaş katılımıyla daha üst bir seviyeye taşımak adına TSKB tüm paydaş gruplarını temsil eden örneklemler ile süreklilik arz eden bir iletişim içindedir. Bu örneklem gruplarının seçimi ise paydaşlarla direkt ilişki içinde bulunan ilgili departmanlarımızın yöneticilerinin değerlendirmeleri ışığında ve en sağlıklı veriyi toplayabilecek şekilde oluşturulmaktadır.

Paydaşlarımızı onlar hakkında bilgi toplayıp analiz ederek belirliyoruz. Elde ettiğimiz bu bilgileri paydaşlarımızın global sürdürülebilirlik konularındaki kaygılarını ve ilgilerini anlamak; diyaloğumuzu desteklemek ve karar vericilerimizi riskler, tehditler ve fırsatlar hakkında bilgilendirmek için kullanıyoruz.  

Aralarında iklim değişikliği ve bunun su, enerji ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere global konuların çözümüne katkı sağlama sürecinde başkalarıyla ortak çalışmalarda yer almaya hazırız.

Banka, paydaşları ile çeşitli diyalog platformları üzerinden iletişim halindedir.
Paydaş katılımı, müşteri gruplarımız ile yürüttüğümüz ve marka değerimiz ile hizmet kalitemizi irdeleyen kapsamlı anket ve araştırmalardan çalışanlarımız, STK’lar ve hissedarlarımızla gerçekleştirdiğimiz periyodik toplantılara kadar farklı formatlarda cereyan etmektedir.

Diyaloğumuz ulusal veya uluslararası platformlarda gerçekleşmektedir. Bu çalışmalarımız tamamlayıcı nitelikte olup küresel sürdürülebilirlik konuları karşısındaki tavrımızı ortaya koymaktadır. Tüm ilişkilerimizde aktif bir katılımcıyız ve ortak konulara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklıyız.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları