TSKB’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİ

TSKB, sürdürülebilirlik önceliklerini

 • çevre ve sürdürülebilir bankacılık,
 • kurumsal yönetim ve uyum,
 • sosyal katkı

ana eksenlerinde belirlemiştir.

TSKB, sürdürülebilir bankacılık stratejilerini,

 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma modelini desteklemek,
 • iklim değişikliğine yönelik yürütülen mücadelede rol almak,
 • ülkemizde düşük karbon ekonomisine dayalı bir sanayiye geçişe katkıda bulunmak

hedeflerine uygun olarak oluşturmuştur.

İklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilir bankacılık: İklim değişikliğini dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olarak algılayan TSKB, Türkiye’de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarının finansmanında öncü banka olarak iklim değişikliğinin etkisinin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

TSKB ürün ve hizmetlerini sürdürülebilir bankacılık kriterlerinin ışığında şekillendirmekte; kredilendirme çalışmalarını, iklim değişikliğiyle mücadeleye doğrudan katkıda bulunacak yatırımların finansmanına öncelik vererek yürütmektedir. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımları, TSKB’nin kredilendirme kapsamında odaklandığı sektörlerin başında yer almaktadır.

TSKB aynı zamanda çevreye olan doğrudan ve dolaylı etkilerini sistematik olarak azaltmak adına inisiyatifler almakta ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Uluslararası finansal kaynaklara erişim: TSKB, uluslararası finansal kaynaklara kolaylıkla erişebilmektedir. En uygun maliyette orta-uzun vadeli kaynak temin edebilme gücü, TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık stratejisinin temel bileşenlerinden birini oluşturmaktadır.

TSKB, özel sektör yatırımlarına sağladığı finansal kaynaklar ile sürdürülebilir bankacılık stratejisini hayata geçirerek Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna destek olmaktadır.

Sosyal katkı: TSKB, tüm faaliyetlerinde insan kaynağını, kamu yararını ve sosyal sorumluluğu gözetmektedir.

Çalışanlarının sürekli tercih edeceği ve mutlu bir şekilde çalışacakları bir işveren olmak, TSKB’nin gözettiği en önemli sosyal kriterlerden biridir. TSKB, finansmanına destek olduğu projelerin yarattığı istihdamın yanı sıra ürün ve hizmetleriyle de faaliyette bulunduğu ekonomik çevreye ve topluma doğrudan ve dolaylı katkı sağlamaktadır. TSKB, finanse ettiği projelerle oluşan sosyal etkileri de en aza indirmek için çalışmaktadır.

Türkiye’nin ihtiyaçlarına en uygun çözümler: 61 yıldır Türkiye’de özel kesim tarafından hayata geçirilen yatırımları destekleyen TSKB, Türk sanayinin bugünkü seviyesine ulaşmasında rol almanın gururunu paydaşları ile paylaşmaktadır.

TSKB, dünyada en güçlü büyüme performanslarından birini çizmekte olan Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına en uygun çözümleri sunmaya odaklıdır. Banka, sahip olduğu deneyim, bilgi birikimi ve yetkinliklerle kurumsal ve bireysel müşterilerine rekabetçi ve katma değeri yüksek ürünler sunmaktadır.

TSKB iş ilkeleri: TSKB yasalara tam uyumu, müşterilerle güçlü, saygılı ve sürekli ilişkileri, etik değerlere tam bağlılığı, çalışanlarının refah ve mutluluğunu, çevresel ve sosyal konulara duyarlılığı ve sosyal sorumluluğu hedefleyen iş ilkelerine sahiptir.

Sorumlu pazarlama ve finansman: TSKB yürütmekte olduğu tüm pazarlama ve finansman işlemlerinde müşterilerine olan sorumluluğunu bankacılık etik ilkelerine bağlı kalarak yerine getirmektedir. Müşteri işlemlerinde, kanunlara ve mevzuata tam uyum ile şeffaflık ödünsüz olarak gözetilmekte; müşteri-banka çıkarlarının en optimal noktada dengelenmesi hedeflenmektedir.

Müşteriye hizmette en yüksek kaliteyi öngören TSKB, müşteri memnuniyetini sürdürülebilirliğin vazgeçilmez bir öğesi olarak kabul etmiştir.

TSKB Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001: Çevreye duyarlılığını ve sorumluluğunu 1980’li yıllardan itibaren bankacılığın ayrılmaz bir parçası olarak görmeye başlayan TSKB, çevresel yaklaşımını 2005’de başladığı ve 2006 yılında hayata geçirdiği Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ile yaşayan, sistematik ve uluslararası denetime açık bir yapıya kavuşturmuştur.

Çevre bilinci ve çevresel konularda yüksek duyarlılık, TSKB’nin iş ilkeleri arasında başta gelen unsurlar arasında yer almaya devam edecektir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları