TSKB, kaydettiği güçlü ve istikrarlı ekonomik, çevresel ve sosyal performans ile misyonuna uygun gelişmesini sürdürmekte, paydaşları için artan oranda değer üretmektedir.

DEĞER ÜRETMEK

Ekonomik katkı
TSKB’nin doğrudan ekonomik katkısının en büyük bölümü, katma değer yaratma gücü yüksek bankacılık hizmetlerinin sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu hizmetler ile yaratılan katma değer, çalışanlara ücret ve diğer mali haklarının, tedarikçilere ise sundukları ürün ve hizmet bedellerinin ödenmesini sağlamaktadır. Aynı kapsamda, kamu otoritesine olan vergi yükümlülükleri yerine getirilmekte ve hissedarlara temettü ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

TSKB, 2009 /II. yarıyılı - 2010’döneminde güçlü ve istikrarlı ekonomik performansını sürdürmüştür. Banka, dönem boyunca reel sektörün farklı kesimlerinden müşterilerine kaynak aktarmak ve katma değeri yüksek danışmanlık hizmetlerini sunmak suretiyle projelerini desteklemiştir.

“Sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir bankacılık” misyonuna uygun hareket eden TSKB, 2010 yılında 1,4 milyar dolar tutarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiş, ülke çapında yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki sabit sermaye yatırımını fonlamıştır.

BAŞLICA EKONOMİK GÖSTERGELER

(milyon TL)

2006

2007

2008

2009

2010

Başlıca finansal parametreler

Aktif büyüklüğü

4.062

4.883

6.209

6.905

7.912

Krediler portföyü

2.478

2.785

3.884

3.955

4.843

Özkaynaklar

589

738

750

1.041

1.264

Net kâr

106

147

119

175

212

Başlıca rasyolar (%)

Ortalama özkaynak verimliliği

18,7

22,2

16,0

19,5

18,4

Ortalama aktif verimliliği

2,9

3,3

2,1

2,7

2,9

Sermaye yeterliliği rasyosu

32,9

27,4

21,1

24,9

22,7

2010 YILINDA ÜRETTİĞİMİZ DEĞERİ* KİMİNLE NASIL PAYLAŞTIK?

268 milyon TL
Brüt kâr*

57 milyon TL
Vergi

43 milyon TL
Ortaklara ve Yönetim Kurulu’na dağıtılan nakit temettü

5 milyon TL
Çalışanlara dağıtılan temettü tutarı

32 milyon TL
Dağıtılmayan kâr tutarı

*Brüt kâr, TSKB tarafından bankacılık hizmet döngüsü sonucunda üretilen değer olarak kabul edilmiştir.

Yukarıdaki veriler TSKB’nin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş solo mali tabloları ve kâr dağıtım tablosundan alınmıştır.

Kurumsal Karbon Ayak İzimiz
Başarılı stratejiler ve bu stratejilerin kararlı uygulanması sonucunda TSKB, 2010 yılında karbon ayak izini 401 ton CO2 eşdeğerine düşürmüştür. Banka raporlama döneminde elektrik, doğal gaz ve su tüketimi alanlarında başarılı bir performans çizmiş ve hedeflerinin ötesinde sonuçlar elde etmiştir.

 

2006

2007

2008

2009

2010

CO2 emisyonu (ton)

1.298,04

1.252,72

1.249,07

670,51

401,22

TSKB, 2010 yıl sonu itibarıyla,

 • elektrik tüketimini 2008 yılına göre %12,2 gibi yüksek bir oranda azaltmış ve %7’lik hedefini aşmıştır.
 • doğal gaz tüketimini 2008 yılına göre %17,8 gibi yüksek bir oranda azaltmıştır.
 • su tüketimini 2008 yılına göre %6,1 oranında düşürmüştür.
 • kâğıt tüketimini 2008 yılına göre %6,8 oranında azaltmıştır.


TSKB, kâğıt kullanımının azaltılması ve kâğıt atıkların ayrıştırılarak toplanması konularında ulaştığı performansı hala yeterli bulmamaktadır. Kâğıt tüketimini daha çok azaltmayı öngören Banka, yoğun bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirerek atık kâğıt kazanımını artırmayı hedeflemekte ve 2011 yılında bu konuda daha sistematik projeler yürütmeyi planlanmaktadır.

TSKB’nin doğrudan ve dolaylı çevresel performansına ilişkin detaylı sonuçlar raporun 46. sayfasından itibaren verilmiştir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları