TSKB’NİN KURUMSAL YÖNETİM YAPILANMASI

TSKB Yönetim Kurulu
TSKB Yönetim Kurulu, 11 üyeden oluşmaktadır. Üye sayısı, Kurul’un faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilebilmesine olanak sağlayacak düzeydedir. Kurul’un 10 üyesinin Banka’da icrai görevi yoktur. TSKB’nin günlük işinin icrasında görev alan tek yönetim kurulu üyesi Genel Müdür’dür.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın icrai görevi yoktur.

TSKB’nin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamının bağımsız hareket edebilme ve dolayısıyla da Banka ile menfaat sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak kararlarda tarafsız davranabilme avantajı mevcuttur.

TSKB Yönetim Kurulu karar alma işlevini yerine getirirken,

 • Banka’nın piyasa değerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması,
 • Banka faaliyetlerinin, pay sahiplerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlamasını temin edecek şekilde yürütülmesi,
 • pay sahipleri ile Banka’nın büyüme noktasındaki hassas dengenin bozulmaması

temel düşüncelerinden hareket etmektedir.

TSKB’nin stratejik hedefleri, Banka’nın yöneticileri tarafından,

 • rekabet koşulları,
 • genel ekonomik konjonktür,
 • ulusal ve uluslararası finans piyasalarındaki genel beklentiler,
 • Banka’nın orta ve uzun vadeli hedefleri

dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmaktadır.

Önerilen stratejiler ve hedefler Yönetim Kurulu tarafından, her açıdan ve kapsamlı olarak müzakere edilmektedir. Onaylanan strateji ve hedeflere ilişkin gerçekleşmeler, yönetim kurulu toplantılarında ve aylık dönemler itibarıyla Banka faaliyetleri, mali yapısı ve performans durumunun değerlendirilmesi kapsamında gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu gözetim ve denetim fonksiyonunu etkin ve sürekli bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaktadır.

Toplantılarda esas itibarıyla Banka’nın faaliyetleri, onaylanan yıllık bütçe ve hedeflerin gerçekleşme düzeyi, Banka’nın sektör içindeki yeri, mali yapı ve performans durumu, raporlama ve faaliyetlerin uluslararası standartlara uyum derecesi değerlendirilmektedir.

TSKB’nin finansal, çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının toplamını temsil eden sürdürülebilir bankacılık stratejisinin ana hatları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

TSKB’de Yönetim Kurulu üyelerine aylık huzur hakkı dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

TSKB Yönetim Kurulu (Eylül 2011 itibarıyla)

Adnan Bali, Başkan
Mehmet Şencan, Başkan Yardımcısı
H. Fevzi Onat, Üye ve Genel Müdür
Mustafa Baran Tuncer, Üye
Yavuz Canevi, Üye
Burhanettin Kantar, Üye
Murat Bilgiç, Üye
Kemal Serdar Dişli, Üye
Uygar Şafak Öğün, Üye
Mehmet Coşkun Cangöz, Üye
Yonca Koçak, Üye

TSKB Genel Müdürü ve Üst Yönetimi
TSKB’de Genel Müdür günlük işin sevk, idare ve koordinasyonundan en geniş anlamda, tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. TSKB’de her biri kendi iş kolundan sorumlu olan 7 genel müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, TSKB Üst Yönetimi’ni oluşturmaktadır.

TSKB Üst Yönetimi (Eylül 2011 itibarıyla)

Adnan Bali, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Orhan Beşkök, Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı*
Şeniz Yarcan, Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı*
Burak Akgüç, Genel Müdür Yardımcısı
Ömer Eryılmaz, Genel Müdür Yardımcısı
Çiğdem İçel, Genel Müdür Yardımcısı
Ufuk Bala Yücel, Genel Müdür Yardımcısı

(*) 1 Ocak 2011 itibarıyla Orhan Beşkök ve Şeniz Yarcan Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığına terfi etmişlerdir.

TSKB Denetim Komitesi
TSKB’de Yönetim Kurulu nezdinde ve Bankacılık Kanunu’nun 24. maddesi gereğince icrai görevi bulunmayan üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Denetim Komitesi faaliyet göstermektedir.

TSKB Üst Düzey Risk Komitesi
Üç üyesi bulunan TSKB Üst Düzey Risk Komitesi, Banka’nın izleyeceği risk yönetim stratejilerinin, politikalarının hazırlanmasından, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasından ve uygulamaların izlenmesinden sorumludur. Komite, TSKB Risk Yönetimi Grubunu, Banka Yönetim Kuruluna karşı temsil etmektedir.

TSKB’de risk yönetimi konusundaki detaylı bilgiler TSKB'de Risk Yönetimi bölümünde yer almaktadır.

TSKB Çevre Yönetim Ekibi
Çevre Yönetim Ekibi, TSKB’de ÇYS’nin devamlılığını sağlamakla sorumludur. Çevre Yönetim Ekibinin temeli 2005 yılından kurulmuş bulunan ÇYS çalışma grubunda atılmıştır. Bu ekip TSKB’nin farklı birimlerinden temsilcileri bünyesinde toplamış olup zaman içinde ÇYS proje ekibine dönüşmüştür. TSKB’de ÇYS’nin kuruluş çalışmalarının tamamlanması ile birlikte aynı ekip TSKB’nin Çevre Yönetim Ekibi olarak görev almıştır.

Ekip, doğrudan Genel Müdür’e bağlı çalışan TSKB Çevre Temsilcisinin koordinasyonunda faaliyet göstermektedir.

TSKB Kurumsal Yönetim Komitesi
SPK mevzuatı dikkate alınarak TSKB Yönetim Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine uyum faaliyetlerini yerine getirmesine yardımcı olmak üzere TSKB Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş ve 30 Eylül 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi icrai görevi olmayan 2 üyeden oluşmaktadır. Komitenin yılda en az 4 kez toplanması öngörülmüştür.

 


Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları