TSKB’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK

TSKB’nin sürdürülebilir kalkınmaya, topluma ve çevreye katkısının büyük bölümü müşterilerine sunduğu bankacılık ürün ve hizmetlerinde ortaya çıkmaktadır. Misyonuna uygun olarak TSKB, kullandırdığı tüm kredilerin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek sağlayacak yatırımlara dönüşmesini gözetmektedir.

TSKB, kredi politikalarını kuruluşunda üstlendiği misyona uygun olarak ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturmaktadır.
TSKB’nin kuruluş misyonu “Türkiye’deki özel sektör yatırımlarının finansmanı”dır. Banka bu misyonunu, farklı sektörlerden müşterilerine yatırım ve proje finansmanı sağlayarak yerine getirmiş; zaman içinde piyasalarda ortaya çıkan yeni ihtiyaçları en iyi şekilde cevaplayarak bugünlere gelmiştir. TSKB, kalkınan Türkiye’nin özel kesim sanayinin yanında yer almış ve uzun vadeli kaynak ihtiyacını karşılamada öncü bir rol oynamıştır.

TSKB, günümüz dünyasında sürdürülebilir bankacılık olarak adlandırılan kavramın, 61 yıldan bu yana gerçek bir örneğini oluşturmaktadır.
TSKB, 2000’li yılların başından itibaren, Türkiye ekonomisinin hızla değişen gerçekleri ışığında hareket etmiştir. Banka, ülkemiz enerji ihtiyacının yakın gelecekte büyük bir hızla artacağını öngörmüş; iklim değişikliğine paralel olarak tüm dünyada büyük önem kazanan yenilenebilir enerji ve çevre yatırımlarının finansmanını öncelikli iş kollarından biri olarak tespit etmiştir. Banka, 2009 yılında enerji verimliliği projelerinin finansmanını kredi politikasında desteklenmesi gerekli öncelikli bir alan olarak kabul etmiştir.

TSKB sürdürülebilir bankacılık yaklaşımını misyonu, vizyonu, hedefleri, politikaları, standartları ve iş süreçlerinde başarıyla içselleştirmiş bir bankadır.
Yakın geçmişte, dünya çapında yenilenebilir enerjinin yanı sıra çevre ve enerjide verimlilik sektörlerinin de ön plana çıktıkları ve giderek önem kazandıkları gözlenmiştir. TSKB, 2003 yılında yenilenebilir enerjiyi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek kilit sektörlerden biri olarak tanımlamış ve bu iş koluna artan oranda odaklanma kararı almıştır. Geçen yedi yıllık süre sonunda, yenilenebilir enerji ve enerji dağıtımı sektörleri TSKB’nin toplam kredi portföyünün önemli bir bölümünü oluşturur hale gelmiştir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları