G3.1 İÇERİK İNDEKSİ - B SEVİYESİ

STANDART AÇIKLAMALAR BÖLÜM I: PROFİL

Profil

Tanımı

Raporlama düzeyi

Açıklama / Doğrudan cevap

1. Strateji ve Analiz

1,1

Kurumun en üst düzey karar vericisinin sürdürülebilirliğin kurumla ve onun stratejisi ile olan ilgisi hakkındaki beyanı

Tam

Performans / Genel Müdür’ün Değerlendirmesi

1,2

Başlıca etkilerin, risklerin ve fırsatların tanımlanması.

Tam

Performans / Genel Müdür’ün Değerlendirmesi;Profil / Misyon, Vizyon, Hedefler; Yönetişim / TSKB’de Risk Yönetimi

2. Kurumsal Profil 

2,1

Kurum adı

Tam

TSKB - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

2,2

Başlıca markalar, ürünler ve/veya hizmetler

Tam

Profil / TSKB’nin ürün ve hizmet gamı

2,3

Ana bölümler, faal şirketler, yan kuruluşlar ve ortak girişimler de dâhil, kurumun operasyonel yapısı

Tam

Profil / Özetle TSKB ve TSKB’nin iştirakleri; Yönetişim /TSKB’nin kurumsal yönetim yapılanması

2,4

Kurumun genel müdürlüğünün bulunduğu yer

Tam

İstanbul

2,5

Kurumun faaliyet gösterdiği ülkelerin sayısı ve ister başlıca operasyonların bulunduğu, isterse de raporda yer alan sürdürülebilirlik konuları ile ilgisi bulunan ülkelerin adları

Tam

TSKB Türkiye’de hizmet sunmaktadır. Banka’nın Bahreyn’de bir şubesi vardır.

2,6

Kurumun mülkiyet niteliği ve yasal şekli

Tam

Profil / Özetle TSKB; 1950 yılında kurulan TSKB halka açık bir şirket olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarı’nda TSKB sembolü ile işlem görmektedir.

2,7

Hizmet verilen pazarlar

Tam

Profil / Özetle TSKB

2,8

Kurumun ölçeği

Tam

Performans / Değer Üretmek / Başlıca Ekonomik Göstergeler
2010 yıl sonu itibarıyla TSKB genel müdürlüğü ve şubelerinde istihdam edilen personel sayısı 297’dir. Banka’nın üç şubesi olup zengin bir ürün ve hizmet gamıyla müşterilerine hizmet sunmaktadır. TSKB tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin detayları için lütfen TSKB’nin ürün ve hizmet gamı tablosuna bakınız

2,9

Raporlama dönemi esnasında kurumun büyüklüğü, yapısı veya mülkiyeti ile ilgili gerçekleşen önemli değişiklikler

Tam

Raporlama dönemi esnasında herhangi bir önemli değişiklik meydana gelmemiştir.

2,10

Raporlama dönemi esnasında alınan ödüller

Tam

Performans / Ödüller

3. Rapor Parametreleri

3,1

Raporlama dönemi

Tam

TSKB sürdürülebilirlik alanındaki performansını periyodik olarak raporlamaktadır. Bu rapor 2009 yılının ikinci yarısı ile 2010 yılını kapsamaktadır.

3,2

En son yayınlanan raporun tarihi (varsa)

Tam

2009

3,3

Raporlama döngüsü (yıllık, iki yıllık, vs.)

Tam

18 ay

3,4

Rapor ve içeriği hakkındaki sorular için iletişim adresi

Tam

Hülya Kurt, TSKB Mühendislik Müdürü ve Çevre Yönetim Temsilcisi

3,5

Rapor içeriğini belirleme süreci

Tam

Ekler / Bu rapor hakkında;
Sürdürülebilirlik raporunun içeriği GRI Endeksi ve aralarında çalışanlar, STK’lar, hissedarlar ve medya’nın da yer aldığı TSKB’nin paydaş kitlesini oluşturan gruplar açısından önem taşıyan konu başlıkları dikkate alınarak tespit edilmiştir.

3,6

Raporun sınırı (ör. ülkeler, bölümler, yan kuruluşlar, kiralanan tesisler, ortak girişimler, tedarikçiler)

Tam

Ekler / Bu rapor hakkında

3,7

Raporun kapsamı veya sınırı hakkındaki özel kısıtlamalar

Tam

Aksi belirtilmediği sürece bu raporun içeriği TSKB’nin faaliyetlerini kapsamaktadır.

3,8

Ortak girişimler, yan kuruluşlar, kiralanan tesisler, dışarıdan tedarik edilen operasyonlar ve raporlama dönemleri arası veya kurumlar arası karşılaştırılabilirliği önemli biçimde etkileyebilen diğer kuruluşlar hakkındaki raporlamanın esası

Tam

Bu raporun içeriği TSKB’nin faaliyetlerini kapsamaktadır. Banka iştirak ve yan kuruluşlarının faaliyetlerine bu raporda yer verilmemiştir. Banka, konsolide faaliyet sonuçlarının çok büyük bir kısmını temsil ettiğinden, sadece TSKB’nin performansının raporlanması uygun bulunmuştur.

3,9

Raporda yer alan göstergelerin ve diğer bilgilerin toplanmasında uygulanan tahminlerin temelinde yatan varsayımlar ve teknikler de dâhil, veri ölçüm teknikleri ve hesaplamaların esasları

Tam

TSKB, farklı standartlar, veri derleme sistemleri ve aynı zamanda kapsamlı iç ve dış denetim süreçleri kullanmaktadır. Bunlara ek olarak Banka, Karbon Saydamlık Projesi gibi dışsal inisiyatiflere uygun raporlamaları gerçekleştirmekte; Türkiye’de geçerli mevzuata tam ve eksiksiz uyumun gereklerini yerine getirmektedir.

3,10

Daha önceki raporlarda yer alan bilgilerin yeniden ifade edilmesinin yarattığı etkiye dair açıklama ve bu yeniden ifadenin nedenleri (ör. şirket birleşmeleri ve satın alma, temel yılların/raporlama dönemlerinin, işin niteliğinin, ölçüm yöntemlerinin değişimi)

Tam

Verilerin değiştiği tablo ve grafikler için öncelikle dipnot olarak verilmiştir.

3,11

Raporda uygulanan sınır, kapsam veya ölçüm yöntemlerinde daha önceki raporlama periyotlarına göre yaşanan önemli değişiklikler

Tam

Raporlama dönemi esnasında herhangi bir önemli değişiklik meydana gelmemiştir.

3,12

Raporda yer alan Standart Açıklamaların yerini gösteren tablo

Tam

GRI 3.1 Tablosu

3,13

Raporun dış denetimden geçmesi konusundaki politika ve geçerli uygulama

Tam

Ekler / Bu rapor hakkında

4. Yönetişim, Taahhütler ve Katılım

4,1

Stratejinin veya kurumsal idarenin belirlenmesi gibi özel görevlerden sorumlu olan en yüksek yönetişim organına bağlı olan kurullar da dâhil, kurumun yönetişim yapısı

Tam

Yönetişim / TSKB’nin kurumsal yönetim yapılanması
İnsan / TSKB İnsan Kaynağı Yapısı / TSKB İK Temel Göstergeleri - 2010

4,2

En yüksek yönetişim organı başkanının aynı zamanda kurum içinde icra görevi olup olmadığı

Tam

TSKB Yönetim Kurulu Başkanı’nın icrai bir görevi bulunmamaktadır.

4,3

Üniter kurul yapısına sahip kurumlarla ilgili olarak, en yüksek yönetişim organının bağımsız ve/veya icra görevi olmayan üyelerinin sayısı

Tam

Yönetişim / TSKB’nin kurumsal yönetim yapılanması

4,4

Hissedarların ve çalışanların en yüksek yönetişim organına tavsiye veya talimat verme mekanizmaları

Tam

Yönetişim / TSKB’nin kurumsal yönetim yapılanması / TSKB Yönetim Kurulu

4,5

En yüksek yönetişim organının üyelerine, üst düzey yöneticilere ve idarecilere ödenen ücret (ayrılma düzenlemeleri de dâhil) ile kurumun performansı (sosyal ve çevresel performans da dâhil) arasındaki bağlantı

Tam

İnsan / TSKB Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemi

4,6

En yüksek yönetişim organının çıkar çatışmalarından kaçınmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konan süreçler

Tam

Lütfen bkz: www.tskb.com.tr/images/PartDocuments/ TSKB_KUY-2011-08-SON.pdf

4,7

En yüksek yönetişim organı üyelerinin kurumun ekonomik, çevresel ve sosyal konular hakkındaki stratejisine rehberlik etmek üzere yetkilerinin ve uzmanlıklarının saptanması süreci.

Tam

Lütfen bkz: www.tskb.com.tr/images/PartDocuments/ TSKB_KUY-2011-08-SON.pdf

4,8

Kurum bünyesinde geliştirilmiş, ekonomik, çevresel ve sosyal performans ile ilgili misyon veya değer beyanları, davranış kuralları ve prensipler ve bunlara dair uygulamaların durumu

Tam

Profil / Misyon, Vizyon, Hedefler; Sürdürülebilirlik ve Çevre / TSKB Çevre Politikası

4,9

İlgili riskler ve fırsatlar ile uluslararası kabul görmüş standartlara, davranış kurallarına ve prensiplere olan uyum da dâhil olmak üzere, kurumun ekonomik, çevresel ve sosyal performansı belirlemesini ve yönetmesini denetlemek üzere en yüksek yönetişim organının uyguladığı prosedürler

Tam

TSKB Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun da doğal bir üyesidir. Banka’nın Çevre Yönetim Yetkilisi Genel Müdür’e çeyrekler bazında faaliyetlere ilişkin raporlamada bulunur. Dolaysıyla, Genel Müdür TSKB’de çevre ve sürdürülebilirlik konularında yetkili en üst mercidir.
Lütfen ayrıca bkz: www.tskb.com.tr/images/PartDocuments/ TSKB_KUY-2011-08-SON.pdf

4,10

En yüksek yönetişim organının, özellikle ekonomik, çevresel ve sosyal performansla alakalı olarak kendi performansını değerlendirme süreçleri

Tam

Lütfen bkz: www.tskb.com.tr/images/PartDocuments/ TSKB_KUY-2011-08-SON.pdf

4,11

İhtiyati yaklaşım veya prensibinin kurum tarafından ele alınıp alınmadığına veya nasıl ele alındığına dair açıklama

Tam

TSKB Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında ihtiyati yaklaşım prensibini desteklemektedir. Bu prensibe uygun olarak Banka, yönetim mekanizması çerçevesinde risk bazlı bir yaklaşımla operasyonlarını yerine getirmektedir.

4,12

Kurum dışında geliştirilmiş olan ekonomik, çevresel ve sosyal bildirgeler, prensipler veya kurumun taahhütte bulunduğu ya da onayladığı diğer girişimler

Tam

Diyalog / Uluslararası İnisiyatifler ve TSKB / Ulusal İnisiyatifler ve TSKB

4,13

Kurumun; yönetişim organlarında pozisyonlara sahip olduğu; proje veya komitelerine katıldığı; rutin üyelik aidatlarının ötesinde maddi finansman sağladığı veya üyeliği stratejik olarak gördüğü birliklerdeki (sanayi birlikleri gibi) ve/veya ulusal/ uluslararası savunucu örgütlerindeki üyelikleri

Tam

Diyalog / Uluslararası İnisiyatifler ve TSKB / Ulusal İnisiyatifler ve TSKB

4,14

Kurum tarafından katılımı sağlanan paydaş gruplarının listesi

Tam

Diyalog / TSKB’nin Paydaşları

4,15

Katılım yapılacak paydaşların kimler olacağının belirlenmesi ve seçimlerine dair esas

Tam

Diyalog / TSKB için Paydaş Katılımı

4,16

Paydaş türü ve grubuna göre katılım sıklığı da dâhil, paydaş katılımı yöntemleri

Tam

Diyalog / TSKB için Paydaş Katılımı

4,17

Paydaş katılımı ile ortaya konan başlıca konular ile kaygılar ve kurumun bunlara, yaptığı raporlama aracılığıyla verdiği yanıt da dâhil, nasıl yanıt verdiği

Tam

Diyalog / 2010 TSKB Paydaş Anketi

STANDART AÇIKLAMALAR BÖLÜM II: Yönetim Yaklaşımı

Performans göstergesi

Tanımı

Raporlama düzeyi

Açıklama / Doğrudan cevap

Ekonomik Performans Göstergeleri

 Yönetim Yaklaşımı Açıklaması: Ekonomik 

Unsur

Ekonomik Performans

Tam

Performans / Değer Üretmek; Performans / Genel Müdür’ün Değerlendirmesi
Lütfen ayrıca bkz: TSKB 2010 Faaliyet Raporu www.tskb.com.tr/images/PartDocuments/FR_TSKB_2010.pdf sayfa:13; 14-16; 22-35

Piyasadaki Konum

Tam

Performans / Genel Müdür’ün Değerlendirmesi; Sürdürülebilirlik ve Çevre
Lütfen ayrıca bkz: TSKB 2010 Faaliyet Raporu www.tskb.com.tr/images/PartDocuments/FR_TSKB_2010.pdf sayfa: 22-35

Dolaylı Ekonomik Etkiler

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre
Lütfen ayrıca bkz: TSKB 2010 Faaliyet Raporu www.tskb.com.tr/images/PartDocuments/FR_TSKB_2010.pdf sayfa: 27

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması: Çevre 

Unsur

Malzemeler

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / TSKB’nin Çevre Etkileri

Enerji

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / TSKB’nin Çevre Etkileri

Su

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / TSKB’nin Çevre Etkileri

Biyoçeşitlilik

Yok

 

Emisyonlar, Sıvı ve Katı Atıklar

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / TSKB’nin Çevre Etkileri

Ürün ve hizmetler

Tam

Yaklaşım / TSKB’nin Sürdürülebilir Bankacılık Stratejisi; Yaklaşım / TSKB’nin Sürdürülebilirlik Öncelikleri; Sürdürülebilirlik ve Çevre / TSKB’de Sürdürülebilir Bankacılık.
Lütfen ayrıca bkz: Profil / TSKB’nin ürün ve hizmet gamı

Uyum

Tam

Yönetişim / Yasalara ve Kurallara Eksiksiz Uyum

Ulaştırma

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / TSKB’nin Çevre Etkileri
İnsan / TSKB Deniz Yolunu Kullanıyor

Genel

Tam

Yaklaşım / TSKB’nin Sürdürülebilir Bankacılık Stratejisi; Yaklaşım / TSKB’nin Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş

Unsur

İstihdam

Tam

İnsan / TSKB’de İnsan Kaynağı ve İş Ortamı

İşgücü / Yönetim İlişkileri

Tam

Diyalog / TSKB’nin Paydaşları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tam

İnsan / TSKB’de Sağlık ve Güvenlik

Eğitim ve Öğretim

Tam

İnsan / Yetkinliklerin Geliştirilmesi ve Eğitim Çalışmaları

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

Tam

İnsan / TSKB’de İnsan Hakları ve Çalışma Hayatı

Kadın ve erkek için eşit ücretlendirme

Tam

İnsan / TSKB Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemi

Profil

Tanımı

Raporlama düzeyi

Açıklama / Doğrudan cevap

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması: İnsan Hakları

Unsur

Yatırım ve Satın Alma Uygulamaları

Tam

Lütfen bkz: Kariyer Olanakları www.tskb.com.tr/tskb_kariyer/detail.aspx

Ayrımcılık Yapmama

Tam

İnsan / TSKB’de İnsan Hakları ve Çalışma Hayatı

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme

Yok

 

Çocuk İşçiliğinin Kaldırılması

Yok

 

Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmanın Önlenmesi

Yok

 

Güvenlik Uygulamaları

Tam

İnsan / TSKB Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemi

Yerli Hakları

Yok

 

Değerlendirme

Tam

İnsan / TSKB Performans Yönetim Sistemi

İyileştirme

Tam

İnsan / TSKB Performans Yönetim Sistemi

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması: Toplum 

Unsur

Yerel halk

Yok

 

Yolsuzluk

Tam

Yönetişim
Lütfen ayrıca bakınız UN Global Compact COP sayfa 48 www.unglobalcompact.org/system/attachments/10680/original/ TSKB_COP-2011.pdf?1307551582

Kamu politikası

Tam

Yönetişim

Rekabeti kısıtlayan davranış

Tam

Yönetişim

Uyum

Tam

Yönetişim

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması: Ürün sorumluluğu 

Unsur

Müşteri sağlığı ve güvenliği

Yok

 

Ürün ve hizmet etiketlemesi

Yok

 

Pazarlama İletişimi

Tam

Profil / TSKB’nin ürün ve hizmet gamı ; Sürdürülebilirlik ve Çevre / TSKB’de Sürdürülebilir Bankacılık

Müşterinin kişisel gizliliği

Tam

Yönetişim

Uyum

Tam

Yönetişim

STANDART AÇIKLAMALAR BÖLÜM III: Performans Göstergeleri

Performans göstergesi

Tanımı

Raporlama düzeyi

Açıklama / Doğrudan cevap

Ekonomik Performans Göstergeleri

Ekonomik performans 

EC1

Gelirler, işletme maliyetleri, çalışan ücretleri, bağışlar ve diğer toplumsal yatırımlar, birikmiş kârlar ve sermaye sağlayıcıları ile devletlere yapılan ödemeler de dâhil, üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değer.

Tam

Performans / Değer Üretmek

EC2

İklim değişikliğinin kurumun mali sonuçlarına etkisi ve faaliyetlerinde yarattığı diğer riskler ve fırsatlar.

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / Yenilenebilir Enerji Sektörü ve TSKB

EC3

Kurumun tanımlanmış fayda planı yükümlülüklerinin kapsamı.

Tam

İnsan / TSKB Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemi

EC4

Devletten alınan önemli mali destek.

Tam

TSKB devletten herhangi bir mali destek almamaktadır.

Piyasadaki konum 

EC6

Önemli operasyon yerlerinde yerel tedarikçilere yapılan ödemelerle ilgili politikalar, uygulamalar ve harcama oranları.

Kısmi

Yönetişim / Tedarikçilerle İlişkiler
TSKB, rekabet koşulları gereği kurumsal harcamalarına ilişkin bilgileri gizli kabul etmekte ve yayınlamamaktadır. Bu kapsamda Banka tedarikçilerine yaptığı ödemeleri kamuoyuna açıklamamaktadır.

Dolaylı ekonomik etkiler 

EC9

Önemli dolaylı ekonomik etkilerin, kapsamları da dâhil, anlaşılması ve tanımlanması.

Kısmi

Sürdürülebilirlik ve Çevre / Sürdürülebilir Bankacılık Performansı - Ekonomik Boyut

Çevresel Performans Göstergeleri

Çevresel Malzemeler 

EN1

Kullanılan malzemelerin ağırlık veya hacim cinsinden ifadesi.

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / Sürdürülebilir Bankacılık Performansı - Çevresel Riskler (kâğıt tüketimini kapsar)

EN2

Girdi olarak kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerin yüzdesi.

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / Sürdürülebilir Bankacılık Performansı - Çevresel Riskler (atık kağıdı kapsar)

Enerji

EN3

Birincil enerji kaynağına göre doğrudan enerji tüketimi.

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / Sürdürülebilir Bankacılık Performansı - Çevresel Riskler

EN5

Kaynakların korunması ve verimliliği artırma çalışmaları sayesinde sağlanan enerji tasarrufu.

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / Sürdürülebilir Bankacılık Performansı - Çevresel Riskler

Su

EN8

Kaynağına göre toplam su çekimi.

Tam

TSKB şehir şebeke suyu kullanmaktadır.
Lütfen ayrıca bkz: Sürdürülebilirlik ve Çevre / Sürdürülebilir Bankacılık Performansı - Çevresel Riskler

Emisyonlar, sıvı ve katı atıklar

EN16

Ağırlığa göre toplam doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonları.

Tam

Sürdürülebilirlik ve Çevre / Sürdürülebilir Bankacılık Performansı - Çevresel Riskler

EN18

Sera gazı emisyonlarını azaltma girişimleri ve elde edilen azalmalar.

Tam

TSKB, Türkiye’nin toplam CO2 salımını azaltacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerini finanse etmektedir. Bu projelere ilişkin detaylar ilgili bölümde sunulmuştur.

Uyum

EN28

Çevresel yasa ve yönetmeliklere uyulmaması neticesinde uygulanan önemli para cezalarının maddi değeri ve parasal olmayan yaptırımların toplam sayısı.

Tam

Raporlama döneminde TSKB’ye çevresel yasa ve yönetmeliklere uymama nedeniyle herhangi bir para cezası kesilmemiş ve yaptırım uygulanmamıştır.

Ulaştırma 

EN29

Ürünlerin ve kurumun operasyonlarında kullanılan diğer mal ve malzemelerin taşınmasından ve kurum çalışanlarının ulaşımından kaynaklanan önemli çevresel etkiler.

Tam

TSKB çalışanlarının ulaşımından kaynaklanan CO2 salımını raporlamaktadır. Lütfen bkz: Sürdürülebilirlik ve Çevre / Sürdürülebilir Bankacılık Performansı - Çevresel Riskler

İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş Performans Göstergeleri

İstihdam 

LA1

İstihdam türüne, iş sözleşmesine ve bölgesine göre toplam işgücü.

Tam

İnsan / TSKB İnsan Kaynağı Yapısı

İşgücü/Yönetim İlişkileri 

LA4

Toplu iş sözleşmeleri kapsamına giren çalışanların yüzdesi.

Tam

TSKB’de herhangi bir toplu iş sözleşmesi uygulaması yoktur. Çalışanlar, Türkiye’de çalışma hayatını düzenleyen kanun ve mevzuatın çerçevesinde, bireysel bazda işe alınmaktadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği 

LA7

Yaralanma, meslek hastalıkları, kaybedilen günler ve işe devamsızlık oranları ve ölümle sonuçlanan iş kazalarının bölgelere göre dağılımı.

Tam

Raporlama döneminde TSKB’de ölüm, yaralanma ve meslek hastalığı kaydedilmemiştir. İşe gelmeme oranları için lütfen bkz: İnsan / TSKB İnsan Kaynağı Yapısı

Eğitim ve Öğretim 

LA10

Çalışan kategorisine göre, çalışan başına düşen yıllık ortalama eğitim saatleri.

Tam

İnsan / Yetkinliklerin Geliştirilmesi ve Eğitim Çalışmaları

LA11

Çalışanların istihdam edilebilirliğinin sürekliliğini destekleyen ve onlara kariyerlerinin bitiminde yardım edecek beceri geliştirme ve yaşam boyu eğitim programları.

Tam

İnsan / Yetkinliklerin Geliştirilmesi ve Eğitim Çalışmaları

LA12

Düzenli şekilde performans ve kariyer gelişimi değerlendirmesi alan çalışanların cinsiyet bazında yüzdesi.

Tam

Raporlama döneminde TSKB’nin bankacılık faaliyetlerinde çalışan personelinin tamamı için performans değerlendirmesi yapılmıştır.

Çeşitlilik ve fırsat eşitliği

LA13

Çalışanların cinsiyet, yaş grubu, azınlık grubu üyeliği ve diğer çeşitlilik göstergelerine göre dağılımı ve yönetişim organlarının kompozisyonu.

Tam

İnsan / TSKB İnsan Kaynağı Yapısı

Kadın ve erkek çalışanlara eşit ücretlendirme 

LA14

Çalışan kategorisine göre erkek çalışanların kök ücretlerinin kadınlarınkine göre oranı.

Kısmi

İnsan / TSKB Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemi

İnsan Hakları Performans Göstergeleri

Ayrımcılık yapmama 

HR4

Ayrımcılık konusunda toplam vaka sayısı ve alınan önlemler.

Tam

Raporlama döneminde TSKB’de ayırımcılık konusunda bir vaka meydana gelmemiştir.

Toplum Performans Göstergeleri

Rekabeti kısıtlayan davranış 

SO7

Rekabeti kısıtlayan davranış, tröst ve tekelcilik uygulamalarına yönelik yapılan yasal işlemlerin toplam sayısı ve bu işlemlerin sonuçları.

Tam

Raporlama döneminde TSKB rekabeti kısıtlayan davranış, tröst ve tekelcilik uygulamalarına yönelik olarak herhangi bir yasal işleme konu olmamıştır.

Uyum 

SO8

Yasa ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle kesilen önemli cezaların parasal değeri ve parasal olmayan yaptırımların toplam sayısı.

Tam

Raporlama döneminde TSKB’ye bu kapsamda uygulanan bir ceza veya yaptırım olmamıştır.

Ürün Sorumluluğu Performans Göstergeleri

Ürün ve hizmet etiketlemesi 

PR5

Müşteri memnuniyetini ölçen anket sonuçları da dâhil olmak üzere, müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalar.

Kısmi

Diyalog / 2010 TSKB Paydaş Anketi

Pazarlama iletişimi 

PR7

Sonuçların türüne göre, reklam, tanıtım ve sponsorluk da dâhil, pazarlama iletişimi ile ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlamama vakalarının toplam sayısı.

Tam

Raporlama döneminde TSKB’de bu kapsamda bir vaka meydana gelmemiştir.

Müşterinin kişisel gizliliği 

PR8

Müşterinin kişisel gizliliğinin ihlalleri ve müşteri verilerinin kaybedilmesi ile ilgili doğrulanmış toplam şikayet sayısı.

Tam

Raporlama döneminde TSKB’ye bu kapsamda bir şikâyet ulaşmamıştır.

Uyum 

PR9

Ürün ve hizmetlerin tedariki ve kullanımı ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle kesilen önemli cezaların parasal değeri.

Tam

Raporlama döneminde TSKB’ye bu kapsamda bir para cezası kesilmemiştir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları