BU RAPOR HAKKINDA

Raporun kapsamı ve sınırları
Bu rapor Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Raporun devamında TSKB veya Banka olarak anılacaktır) tarafından yayınlanan ikinci sürdürülebilirlik raporudur.

TSKB’nin sürdürülebilirlik performansı bu rapor kapsamında
• çevre ve sürdürülebilir bankacılık,
• kurumsal yönetim ve uyum,
• sosyal sorumluluk
ana eksenlerinde; paydaşlar, kurumsal yapılanma, bankacılık, çevre, insan kaynakları ve toplum açılarından ele alınmıştır.

TSKB, bu çalışma kapsamında bir paydaş analizi gerçekleştirmiştir. Banka, paydaş analizi kapsamında en geniş anlamda paydaş kitlesini oluşturan hissedarlar, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu otoritesi ve basın yayın temsilcileri ile temas kurmuş ve faaliyetleri hakkındaki geribildirimlerini bir anket çalışması kapsamında toplamıştır. Bu sistematik çalışmaya ek olarak Banka’nın farklı birim ve çalışanları tarafından yürütülen olağan günlük ilişkilerinden elde edilen bulgular da çalışma için değerli bir veri tabanı ve referans noktası oluşturmuştur.

Raporda incelenen konular, TSKB’de 2006 yılından bu yana hayata geçirilen sistematik ve uluslararası denetime açık çalışmaların (Bakınız sayfa ....) ışığında, paydaşların geri bildirimlerinin yanı sıra Banka üst ve orta düzey yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve çalışma toplantılarının sonucunda tespit edilmiştir. TSKB Yönetim Kurulu, bu rapor hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmiştir.

TSKB Çevre Yönetim Temsilcisi’nin liderliğinde gerçekleştirilen bu projeye, TSKB yönetiminin en üst seviyede temsil edildiği Çevre Bankacılığı Focus Grubu, TSKB Çevre Yönetim Sistemi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ekipleri ile Banka’nın ilgili tüm birimleri katkıda bulunmuştur. Raporun sürdürülebilirlik içeriği ve formatı TSKB tarafından dizayn edilmiştir.

Bu raporun içeriği, TSKB’nin faaliyetleri ile sınırlıdır ve iştiraklerini kapsamamaktadır. Konsolide finansal hacmin çok büyük bölümünün Banka tarafından temsil ediliyor olması nedeniyle, sadece TSKB’nin performansının raporlanması tercih edilmiştir.

Raporun dönemi
Bu rapor, aksi belirtilmediği sürece, 1 Temmuz 2009 (rapor boyunca 2009 II. yarıyılı olarak anılmaktadır) - 31 Aralık 2010 dönemini kapsamaktadır.

Bu raporda yer alan veriler, TSKB’nin ileride yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporları için kıyaslama ölçütü oluşturacaktır.

Raporlama döngüsü
TSKB, sürdürülebilirlik performansını 18 aylık dönemlerde raporlamaya devam edecektir. Sonraki raporunu 2012 yılının II. yarısında yayınlamayı öngören Banka, üçüncü raporunda 2011 – 2012/I. yarıyılı performansına yer verecektir.

Raporlama yapısı ve bağımsız denetim
TSKB, uzun zamandır ekonomik performansını raporlamaktadır. Sürdürülebilirlik performansımız hakkında paydaşlarımıza detaylı ve güncel bilgi sunmak amacıyla hazırlanan bu çalışma raporlama geleneğimizi daha da ileriye taşımaktadır. Rapor, hesap verebilirlik ve şeffaflığımızın yanı sıra sürdürülebilirliği işimizin her alanında içselleştirdiğimizin de en büyük kanıtını oluşturmaktadır. Bu rapor, aynı zamanda, çalışanlarımız ve geniş anlamda tüm paydaş kitlemiz için bir araştırma ve öğrenme aracı olarak önemli bir rol oynamakta, Bankamız çapında en iyi uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. TSKB’nin yayınladığı diğer raporlarda yer verilen bilgiler, sürdürülebilirlik raporumuzun içeriğini tamamlayıcı niteliktedir. Yıllık faaliyet raporları ve ara dönem raporları bu yayınlardan bazılarıdır.

TSKB, raporlama sürecinde faydalandığı ve raporladığı tüm bilgilerin güvenirliğini sağlamak için çalışmaktadır ve bu yöndeki çabalarına gelecekte de devam edecektir. Kurum içi çok katmanlı ölçüm sistemlerimize ek olarak, faaliyetlerimizi şeffaf hale getirmek ve raporladığımız bilginin %100 gerçeği yansıtması amacıyla çeşitli kurum içi ve kurum dışı süreçleri kullanıyoruz. TSKB’nin ekonomik performansı bağımsız denetimden geçirilmekte ve bu raporda sunulan performans göstergelerinin çoğu 2006 yılından bu yana TÜV Rheinlend tarafından ISO 14001 denetimleri kapsamında kontrol edilmektedir.

GRI ilkelerine uyum beyanı
TSKB bu raporun, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) G3.1. ilkelerine ve B seviyesi içeriğe uygun olarak hazırlandığını beyan eder. (Bkz. GRI İndeksi).

Raporun yayın şekli
TSKB Sürdürülebilirlik Raporu, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmıştır. Raporun elektronik sürümü, Banka’nın web sitesinde interaktif bir mikro site şeklinde ve aynı zamanda indirilebilir bir PDF dosyası olarak yer almaktadır.

GRI, 12 Ekim 2011 tarihinde TSKB Sürdürülebilirlik Raporu’nun B uygulama seviyesinin gereklerini karşıladığı sonucuna varmış GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı’nı yayınlamıştır. İlgili belgeyi büyük boy görmek için lütfen üzerine tıklayınız.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları