YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜ VE TSKB

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının dünya çapında artan önemine paralel olarak yenilenebilir enerjinin yanı sıra çevre ve enerji verimliliği sektörleri de son on yılda ön plana çıkmış; küresel finansal hizmet sağlayıcıları için önemli bir iş alanı ve sorumluluk penceresi açılmıştır.

Güçlü öngörü yetkinliğini kurumsal stratejisinde içselleştiren TSKB, 2003 yılında yenilenebilir enerjiyi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek ve düşük karbon ekonomisine geçişte kilit rol oynayacak sektörlerden biri olarak tanımlamıştır. Banka, bu kapsamda enerji sektörüne artan oranda odaklanma kararı almış; geçen yedi yıllık süre içinde, yenilenebilir enerji ve enerji dağıtımı sektörleri ile enerji verimliliği projeleri TSKB’nin toplam kredi portföyünde önemli bir paya ulaşmıştır.

2010 yılı sonu itibarıyla 200’den fazla projeyi detaylı değerlendirme sürecinden geçiren TSKB, kredilendirdiği proje sayısı itibarıyla Türkiye’de yenilenebilir enerji finansmanı alanında liderliğini sürdürmektedir. Diğer taraftan, TSKB’nin 2003-2010 döneminde enerji sektöründe finansman sağladığı proje sayısı 95’e ulaşmıştır.

TSKB tarafından finansman sağlanan enerji projelerinde öngörülen toplam kurulu güç 2.930 MW’tır. Bu güç seviyesi, Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %17,4’ünü, toplam kurulu gücün ise %6’sını temsil etmektedir.

TSKB’nin finanse ettiği enerji projelerinin en önemli ortak özelliği, Türkiye’nin mevcut fosil yakıt ağırlıklı enerji üretiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecine hizmet etmeleridir.

TSKB’nin finanse ettiği enerji projelerinin en önemli ortak özelliği, Türkiye’nin mevcut fosil yakıt ağırlıklı enerji üretiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecine hizmet etmeleridir. Banka tarafından kaynak aktarılan projeler tamamlandığında, Türkiye’nin toplam yıllık CO2 salımında meydana gelecek azalma 6 milyon tonun üzerinde olacaktır.

2010 yıl sonu itibarıyla, söz konusu 95 projeden 40 tanesi tamamlanmış ve enerji üretimine başlanmıştır. Faaliyete geçen projelerin toplam kurulu gücü 831 MW seviyesindedir.

2003-2010 döneminde finansman sağlanan enerji projelerinin toplam yatırım tutarı 5,3 milyar dolar olup, TSKB tarafından bu projeler için taahhüt edilen kredi tutarı ise yaklaşık 1,6 milyar dolardır.

Enerji verimliliği projelerine odaklanma
TSKB, sürdürülebilir bankacılık stratejisi kapsamında 2009 yılında enerji verimliliği projelerinin finansmanını da ürün ve hizmet gamına eklemlemiştir. Bu konuda hizmet kapasitesini hızla geliştiren TSKB, 2009 yılında 3, 2010 yılında 14 olmak üzere toplam 17 enerji verimliliği projesine finansman sağlamış bulunmaktadır.

2010 yıl sonu itibarıyla TSKB tarafından finanse edilen enerji projelerinin ana kategoriler bazındaki dağılımı ve kurulu güçleri hakkında özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tipi

Santral adedi

Toplam kurulu güç MW

HES

85

2.672,8

JES

2

57,7

RES

6

167,8

Biyo Kütle Tesisi

2

32,2

Toplam

95

2.930,5

İslam Kalkınma Bankası’ndan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanına kaynak
İslam Kalkınma Bankası’ndan (İKB) Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanı için, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın garantörlüğünde temin edilen 100 milyon dolarlık finansman olanağına dair anlaşma 23 Haziran 2010 tarihinde Bakü’de imzalanmıştır. TSKB, bu finansman olanağından yararlanacak firmalar lehine garanti mektubu düzenlemek suretiyle söz konusu fonların kullanımına “garantör” sıfatı ile aracılık edecektir. Finansman olanağından faydalanacak olan projeleri değerlendirme ve seçme yetkisi münhasıran TSKB’ye verilmiştir.

KfW ile iki yeni kaynak anlaşması
TSKB, 2010 yılında KfW ile iki yeni uzun vadeli kredi anlaşması imzalamıştır.

Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanında kullanılmak üzere temin edilen 55 milyon euro tutarındaki kredi daha önce 15 Eylül 2008 ve 30 Aralık 2008 tarihlerinde sağlanan “Yenilenebilir Enerji’nin Desteklenmesi, Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Kredisi’nin (Türkiye’de İklim Koruma) üçüncü dilimini oluşturmaktadır.

KfW’den sağlananı 36,8 milyon euro tutarındaki diğer kredi ile de Türkiye genelinde gerçekleştirilecek belediye altyapı yatırımlarına finansman sağlanacaktır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ - EV SEM PLASTİK (SİLİVRİ)

Türkiye sanayisinin enerji yoğunluğunu düşürmesine katkı sağlayan ve sanayi kaynaklı karbon emisyonunu azaltan bir enerji verimliliği projesi

Sem Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Silivri, İstanbul’da kurulu tesislerinde gıda sunum ve saklanmasına yönelik tek kullanımlık plastik ambalaj üretimi gerçekleştirmektedir. Söz konusu üretim, hızlı gıda ve ulaştırma sektörünün yanı sıra, kurumsal pazar olarak nitelendirilen büyük işyerlerine, toptancı firmalar aracılığıyla yapılan satışları da kapsamaktadır.

TSKB tarafından sağlanan finansman ile Firma’nın Silivri tesisinde tevsi ve enerji verimliliği yatırımlarına ilişkin en son teknoloji üretim hattı ve makineleri alımları ve yenilemeleri hayata geçirilmiştir. Yatırımın temel amacı enerji verimliliği yüksek makine parkı ile güncel koşullarda rekabetçi ve hijyenik üretim yapmak, başta enerji olmak üzere, işletme, işçilik, personel ve genel giderler gibi sınai maliyet kalemlerinde tasarruf sağlamak olmuştur. Yatırımın tamamlanmasıyla yılda 2.827.000 kWs elektrik tasarrufu sağlanmıştır. Proje, tesisin CO2 salımının yıllık 1.800 ton azalmasını sağlayacaktır.

KAPASİTE VE ÜRETİM VERİMLİLİĞİ YATIRIMI - KİL-SAN (KEMERBURGAZ)

Üretim verimliğini öngören örnek bir yatırım projesi

1973 yılında İstanbul/Kemerburgaz’da kurulan ve 1975 yılında üretime başlayan Kil-San Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kil-San), kilden tuğla ve asmolen üretimi ile satışı konusunda faaliyet göstermektedir.

TSKB tarafından sağlanan finansman ile Firma’nın Kemerburgaz’daki tesisinde tevsi ve üretim verimliliği yatırımlarına ilişkin en son teknoloji üretim hattı ve makineleri alımları ve yenilemeleri hayata geçirilmiştir. Yatırımın temel amacı, enerji verimliliği yüksek son teknoloji makine ve üretim hatlarının devreye alınması suretiyle üretim kapasitesi kullanım oranını artırmak, yüksek kaliteli üretim yaparak fire kayıplarını en aza indirmek ve enerji tasarrufu sağlamaktır.

ENERJİ (RES) - SARES (ÇANAKKALE)

Türkiye’nin karbon emisyonunu yılda ortalama 48 bin ton azaltan bir proje

Gama Enerji Grubu bünyesinde yer alan Garet Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş, Çanakkale Ezine`de 22,5 MW kurulu güçte Sares rüzgar enerjisi santrali yatırımını Aralık 2010’da tamamlamıştır.

Sares RES projesi Türkiye’nin en iyi rüzgar rejimine sahip sahalarından olan Çanakkale - Ezine’de Kayacık bölgesinde yer almakta olup 9 adet rüzgar türbini kullanılmaktadır.

Sares RES’in devreye girmesiyle beraber küresel ısınmanın temel sebeplerinden olan CO2 ve sera gazları salımında yılda ortalama 48.000 ton azalma sağlanmıştır. TSKB tarafından finanse edilen Sares RES projesi Türkiye’nin enerji havuzunun daha temiz, çevreci, yerli ve yenilenebilir bir hale gelmesine destek olmuştur.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları