TSKB’NİN PAYDAŞLARI

TSKB,

 • müşterilerinin,
 • çalışanlarının,
 • hissedarlarının,
 • kamu ve düzenleyici kurumların,
 • bankacılık sektörünün diğer katılımcılarının,
 • STK’ların,
 • tedarikçilerin
 • medya mensuplarının

oluşturduğu geniş bir paydaş kitlesi ile etkileşimli iletişim ve ilişki halindedir.

Paydaş Grubu

İlişkinin Kapsamı, Diyalog Platformu ve TSKB’nin Paydaşlarına Sorumluluğu

Müşteriler

TSKB bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet sunmaktadır. Banka müşteri kitlesiyle 7 gün 24 saat hizmet ilişkisi içindedir. Genel Müdürlük ile şubeler, müşterilerle canlı diyaloğun sağlandığı mekanlardır. Banka’nın www.tskb.com.tr adresinde yer alan online hizmet unsurları (TSKB Online Şube ve TSKB Trading Platform) müşterilere kaliteli, güvenli, çevreci ve hızlı hizmet sunulan diğer bir kanalı oluşturmaktadır. Banka’nın tüm çalışanları, tanımlanmış iş süreçleri ve görev tanımları kapsamında, müşteri taleplerine cevap vermeye odaklı çalışmakta ve müşteri memnuniyetini gözetmektedirler. TSKB’nin müşterilerine karşı hukuki sorumluğu Türkiye’de bankacılık faaliyetini düzenleyen kanun ve mevzuatlar tarafından belirlenmiştir.

Çalışanlar

Çalışanları, TSKB’nin en değerli varlığı; sürdürülebilir bankacılığın neferleridir. Banka’nın çalışanlarına temel sorumluluğu doğru ve adil ücretlendirme ile çağdaş çalışma koşulları sağlamaktır. İşyeri-çalışan ilişkisi temel olarak hizmet mekanlarında gerçekleşmekte; çalışanlara sunulan eğitim çalışmaları, yetiştirme, geliştirme ve kariyer programları ile yönetim toplantıları kurum içerisinde etkileşimli ilişki kurulmasına olanak veren diğer noktaları oluşturmaktadır.

TSKB özel bir emeklilik ve sağlık sistemine sahip olup çalışanlarının bu kapsamdaki ihtiyaçlarını cevaplamaktadır.

Banka, ileri teknolojik bir altyapı üzerinde faaliyet gösteren intranet yapılanması ve iç iletişim uygulamaları sayesinde, çalışanlarına etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamakta ve kurumsal bir iletişim ağı oluşturmaktadır.

Banka stratejilerini orta düzey yönetim kademeleriyle paylaşmak ve bu sayede tüm ekiplere aktarmak amacıyla yılda iki kez düzenlenen vizyon toplantıları da önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Hissedarlar

TSKB’nin hissedarlarına olan temel sorumluluğu, güncel piyasa koşullarında mümkün olan en iyi ekonomik performansın kaydedilmesi ve paylaşılması noktasında ortaya çıkmaktadır.

Hisseleri İMKB’de işlem gören TSKB, yıllık olağan genel kurulunun yanı sıra hissedar ve yatırımcıları ile farklı kanallar üzerinden sürekli iletişim halindedir. Banka’nın yatırımcı ilişkileri ekibi, Türkiye’de kanun koyucuların belirlediği tüm bilgilendirme gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte; yerli ve yabancı yatırımcıları en şeffaf ve en doğru biçimde aydınlatmaya özen göstermektedir. Banka, yatırımcılar ile davet edildiği tanıtım turları (road-show), bire bir toplantılar, telekonferanslar ve e-posta yoluyla yoğun ve sistematik bir iletişim içindedir.

Hükümet ve düzenleyici kurumlar

Doğrudan: Ülkemizde bankacılık sektörü, BDDK, TMSF, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK ve ilgili bakanlıklar ile diğer düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmekte, izlenmekte ve denetlenmektedir. TSKB bu kurumlar ile kanun ve mevzuatlarda öngörülen raporlama yükümlülükleri ve diğer bilgi akışları gereklilikleri nedeniyle düzenli bir iletişim içindedir.

Dolaylı: TSKB, hükümet veya düzenleyici kurumların inisiyatifinde gelişen ve sektörel politika ile uygulamaların geliştirilmesine odaklı çalışmalarda aktif olarak rol almaktadır.

Yabancı finansal kurumlar

TSKB, 1950’den bu yana başta Dünya Bankası olmak üzere aralarında Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), IFC (International Finance Corporation), KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ve JBIC (Japan Bank of International Corporation) gibi uluslarüstü finansal kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.

Banka, bu kurumlardan sağladığı uzun vadeli kaynakları sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını öngördüğü projelere orta ve uzun vadelerde aktarmaktadır.

TSKB’nin proje değerlendirme ve finansmanı alanındaki yetkinlikleri ve metodolojisi yabancı finansal kurumlar tarafından beğeni ile kabul edilmekte ve bu kurumlarca öngörülen kriterleri rahatlıkla karşılamaktadır.

Tedarikçiler

TSKB, tedarikçileri ile olan ilişkilerinde sürdürülebilirliği geliştirecek inisiyatifleri desteklemektedir. Banka, diğer taraftan, tedarikçilerinden belli sürdürülebilirlik ve çevre kriterleri talep etmekte, tedarik anlaşmalarında çevre konusuna özel yer vermektedir.

STK’lar

TSKB, STK’lar ile yoğun bir iletişim, iş birliği ve etkileşimli ilişki içindedir. Banka, STK’lar ile olan ilişkileri kapsamında, başta çevre olmak üzere bir dizi konuda faaliyetlerde bulunmakta, çalışmalara aktif olarak katılmakta ve projelere destek vermektedir.

Medya

TSKB’nin kurumsal iletişim birimi medya ile olan günlük ilişkileri proaktif bir şekilde organize etmekte; Banka faaliyetlerinin ve öncü projelerinin bilinirliğinin artırılması ve Banka’ya yöneltilen soruların en doğru ve en hızlı şekilde cevaplanması amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Bankacılık sektörü

Bankacılık sektöründeki inisiyatiflere katılan TSKB aynı zamanda TBB’nin çalışmalarını da desteklemekte ve aktif rol almaktadır. TSKB, “TBB Çevre Çalışma Grubu”nun başkanlığını yürütmektedir. TBB nezdindeki Çevre Çalışma Grubu inisiyatifi, finans sektöründe çevresel duyarlılığın artırılmasına ve konunun sektör katılımcılarınca daha fazla benimsenmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Uluslararası İnisiyatifler ve TSKB

TSKB birçok uluslararası organizasyonun üyesidir ve aynı zamanda çok sayıda küresel inisiyatife iştirak etmiş ve benimsemiştir.

TSKB aşağıdaki kurumlarla iş birliği içindedir:

TSKB aşağıdaki inisiyatifleri benimsemiş ve içselleştirmiştir:

TSKB aşağıdaki oluşumların üyesi veya katılımcısıdır:

CDP-Karbon Saydamlık Projesi

The Universal Declaration of Human Rights (BM İnsan Hakları Beyannamesi)

The Global Reporting Initiative (GRI)

UNEP FI - United Nations Environmental Programme

United Nations Global Compact

ADFIMI - Association of National Development Finance Institutions in Member Countries of the Islamic Development Bank

IIF - Institute of International Finance

ICC - International Chamber of Commerce

LTIC – Long Term Investors Club

 

 

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

TSKB, 19 Mayıs 2010 tarihinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır.

31 Ocak 1999 tarihinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forum’unda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan, “Bin Yıl Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda iş dünyası liderlerini, evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek amacıyla, şirketleri, BM’i, işçi sendikalarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirecek uluslararası bir inisiyatif olan Küresel İlkeler Sözleşmesi altında buluşmaya davet etmiş; 10 ilke, 26 Haziran 2000 tarihinde BM Genel Merkezinde duyurulmuştur.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında evrensel olarak kabul görmüş beyannamelerden alınmıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi inisiyatifi kapsamında katılımcı şirketlerden bu ilkeleri kavramaları, desteklemeleri ve uygulamaları beklenmektedir.

1. İlke:
2. İlke:
3. İlke:
4. İlke:
5. İlke:
6. İlke:
7. İlke:
8. İlke:
9. İlke:
10. İlke:

İş dünyası, ilan edilmiş uluslararası insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir.
İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalıdır.
İş dünyası, çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalıdır.
İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemelidir.
İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmelidir.
İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmelidir.
İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemelidir.
İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemelidir.
İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemelidir.
İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

 

Uluslararası Paydaşlarımız Bizim İçin Ne Diyor?

IFC
“TSKB, Türkiye’de kurduğumuz en eski iş ortaklıklarından biridir. İlişkimizi, farklı ürünler geliştirdiğimiz ve iyi sonuçlar elde ettiğimiz bir noktaya taşıdığımızı belirtmekten mutluluk duyuyoruz. TSKB’nin profesyonelliği, güçlü ortaklığı, yerel piyasadaki yönetici ve liderlik rolü bütün yabancı oyuncular için doğal bir iletişim noktası yapmaktadır.”

“TSKB, sürdürülebilir finansmanı içselleştirmiş bir kurumdur. TSKB’nin bu alanda bu güne kadar gerçekleştirdiği atılımlar IFC/FT Doğu Avrupa’nın Sürdürülebilir Bankası Ödülü ile defalarca taçlanmıştır. Dahası, bizim dahili sosyal ve çevresel yönetim departmanımız TSKB’nin sürdürülebilirlik raporunu periyodik aralıklarla gözden geçirmektedir. Kurumumuz, TSKB’nin sürdürülebilirlik performansını doyurucu bulmaktadır. Banka, kredilendirme sürecinde uyguladığı çevresel ve sosyal standartlara sahiptir. TSKB, sosyal ve çevresel standartları uygulama anlamında lider role sahip, örnek teşkil edecek bir kurumdur.”

Kreditanstalt für Wiederaufbau
“KfW, TSKB’nin dünyaca tanınan finansal kurumlar tarafından kurulan prestijli Uzun Vadeli Yatırımcılar Kulübü’ndeki destekleyicisidir. Tek başına bu durum bile TSKB’ye olan olumlu yaklaşımımızı yansıtmaktadır.”

Ulusal İnisiyatifler ve TSKB

TSKB, ulusal pazarda da aktif bir rol izlemekte ve çok sayıda kurum ile interaktif bir iş birliği içinde çalışmalar yürütmektedir.

TÜSİAD - Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği
DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
TÜSİAD Çevre Grubu
TBB Çevre Çalışma Grubu Başkanlığı

KALDER - Kalite Derneği
TKYYD - Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği
TSPAKB - Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
İKSV - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
ISESI– İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sürdürülebilirlik Endeksi Danışma Kurulu

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları